ابزار حیوانات خانگیخانه و آشپزخانه

راهنمای خرید ماشین اصلاح حیوانات

نگهداری از حیوانات خانگی، خصوصاً سگ و گربه مستلزم این است که از ابزار بهداشتی نیز استفاده کنید. ماشین اصلاح حیوانات شاید اولین چیزی باشد که به آن نیاز پیدا خواهید کرد. کوتاه کردن موی حیوانات و نگهداری در اندازه کم باعث می‌شود تا بهداشت بهتری برای حیوانات فراهم شود. موی بلند حیوانات باعث می‌شود در هنگام شستشوی حیوان به‌خوبی از پس این کار برنیامده و به مرور بیماری‌های پوستی و قارچی روی بدن آن ظاهر شود. گاهی از اوقات هم موجب ایجاد شپش و کک شده که خود عامل بیماری هستند. بنابراین در وهله‌ی اول برای حفظ سلامتی حیوان و در راس آن سلامتی افرادی که با حیوان سر و کار دارند باید به بهداشت آنها توجه کنید.

2 minutes
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f6d943e93cc839beb68c2c4b5afa2542908220d1_1623313005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی حیوانات جیمی مدل GM_1023

ماشین اصلاح موی حیوانات جیمی مدل GM_1023
ماشین اصلاح موی حیوانات جیمی مدل GM_1023
۷۵۰,۰۰۰
٪۷
۶۹۹,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b5f4f7fa2f31741ab9f6c89cf25d6bf56b7f3725_1606026589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی حیوانات موزر مدل Max50

ماشین اصلاح موی حیوانات موزر مدل Max50
ماشین اصلاح موی حیوانات موزر مدل Max50
۴,۸۵۰,۰۰۰
٪۱۱
۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79ff65e8207c481bb9b5667043b518057132385b_1614850457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح حیوانات جیمی مدل gm-1023

ماشین اصلاح حیوانات جیمی مدل gm-1023
ماشین اصلاح حیوانات جیمی مدل gm-1023
۴۸۵۰۰۰۰۰
٪۱۱
۳۲.۴میلیونتومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39f68b5e6b39bf6dcbc603d3c2fbf3cccfb8734d_1605089351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح سگ و گربه وی جی آر مدل 098

ماشین اصلاح سگ و گربه وی جی آر مدل 098
ماشین اصلاح سگ و گربه وی جی آر مدل 098
۶۴۹,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7ad79977357079a0d4a0e3abea25e7b1e7a039a_1629728251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل km_1406

ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل km_1406
ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل km_1406
۱,۰۰۰,۰۰۰
٪۲۲
۷۸۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112302754.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح حیوانات جیمی مدل GM-1029

ماشین اصلاح حیوانات جیمی مدل GM-1029
ماشین اصلاح حیوانات جیمی مدل GM-1029
۷۰۰,۰۰۰
٪۱۶
۵۹۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5096663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح حیوانات کوچک کیمی مدل KM-X1

ماشین اصلاح حیوانات کوچک کیمی مدل KM-X1
ماشین اصلاح حیوانات کوچک کیمی مدل KM-X1
۷۵۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4beef6f717e1a85efa831b6d9dadc796ed90d469_1625742087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح اسب یور مدل AH1W950

ماشین اصلاح اسب یور مدل AH1W950
ماشین اصلاح اسب یور مدل AH1W950
۶۷۹,۰۰۰
٪۲۹
۴۷۹,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b433e3f11581f66fb21d6094145367d73535f137_1622304554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی حیوانات وی جی ار مدل 202

ماشین اصلاح موی حیوانات وی جی ار مدل 202
ماشین اصلاح موی حیوانات وی جی ار مدل 202
۴,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be55c85d827554d584188d6f17979df5e6952997_1625752531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح گوسفند یور مدل sh1w950

ماشین اصلاح گوسفند یور مدل sh1w950
ماشین اصلاح گوسفند یور مدل sh1w950
۴۲۰۰۰۰۰۰
٪۱۵
۵۷.۳میلیونتومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f0614cf26dee7f86f05c6c87fdd07cfd5e7bb713_1595103034.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL6

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL6
شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL6
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۴۱
۶۵۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3eed71c02d9809137cb5e7918c784140bafd8347_1595103273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL10

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL10
شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL10
۴,۱۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26bbd4c40f7133978470c9b85e133f987cbffc49_1618139141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح حیوانات باس مدل ST001A

ماشین اصلاح حیوانات باس مدل ST001A
ماشین اصلاح حیوانات باس مدل ST001A
۴۱۰۰۰۰۰۰
٪۲۰
۲۸.۳میلیونتومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6c4066e17927faefd302a0c5a45411e4305a78b_1595102427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL1

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL1
شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL1
۱۸۵,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1ca0a35641e8450f8a3261121d62daa814f163a_1595103856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL8

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL8
شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL8
۲۰۱,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a82e28d9baceb08fd07bdb8eaecf4a5d2444ef9f_1595102865.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL4

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL4
شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL4
۳,۱۰۰,۰۰۰
٪۹
۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28f0eb6fab1d0e3784d4d80fcf983c725ca99b7a_1595102622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL2

شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL2
شانه ماشین اصلاح حیوانات استر مدل UNIVERSAL2
۳۱۰۰۰۰۰۰
٪۹
۸۳.۲میلیونتومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c1611d556a1a71257994c02e70cfcf9bac43bf7_1629630443.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی حیوانات موزر مدل 0052-1250

ماشین اصلاح موی حیوانات موزر مدل 0052-1250
ماشین اصلاح موی حیوانات موزر مدل 0052-1250
۱۸۵,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d8e068de2cb5dc7c830a681db06b9aef36556c7_1630999593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیغه ماشین اصلاح سگ و گربه اندیس مدل 4

تیغه ماشین اصلاح سگ و گربه اندیس مدل 4
تیغه ماشین اصلاح سگ و گربه اندیس مدل 4
۲۰۱,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db612414c806f9175363cba30607155c3be263d5_1632046072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح مو گوسفند کد 331

ماشین اصلاح مو گوسفند کد 331
ماشین اصلاح مو گوسفند کد 331
۱۸۵,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56c995d2f8b5324b48d22bb59d9b39d8c875b83f_1630583947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح گوسفند اسپرینت مدل 1

ماشین اصلاح گوسفند اسپرینت مدل 1
ماشین اصلاح گوسفند اسپرینت مدل 1
۱۸۵,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3abb15a92fdd04047a8121f2e911bb15201fecaf_1630815141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیغه ماشین اصلاح سگ و گربه شرن بائو مدل 7F

تیغه ماشین اصلاح سگ و گربه شرن بائو مدل 7F
تیغه ماشین اصلاح سگ و گربه شرن بائو مدل 7F
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2111e89ddd9571dbdc002db8b043cb63f598db06_1607801322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی حیوانات جیمی مدل 6063

ماشین اصلاح موی حیوانات جیمی مدل 6063
ماشین اصلاح موی حیوانات جیمی مدل 6063
۹۰.۵میلیونتومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fcf70471cf21913c6d4ac9a6f35b84a054b0b531_1596467014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح حیوانات پروجیمی مدل GM-1023

ماشین اصلاح حیوانات پروجیمی مدل GM-1023
ماشین اصلاح حیوانات پروجیمی مدل GM-1023
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12c15be3f1d3068e1a60b199c5793afaad9a7b1f_1617515291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل KM885

ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل KM885
ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل KM885
۷۰.۱میلیونتومان
ماشین اصلاح موی حیوانات جیمی مدل 6063
ماشین اصلاح موی حیوانات جیمی مدل 6063
 • گونه حیوان: گربه، سگ
ناموجود
ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل KM - 1991
ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل KM - 1991
 • گونه حیوان: گربه، سگ
ناموجود
ماشین اصلاح گوسفند مورسل مدل KKM03
ماشین اصلاح گوسفند مورسل مدل KKM03
 • گونه حیوان: گوسفند
ناموجود
ماشین
ماشین اصلاح حیوانات کوچک کیمی مدل KM-X1
 • گونه حیوان: سگ
مشاهده قیمت روز، تصاویر بیشتر
ماشین
ماشین اصلاح حیوانات پروجیمی مدل GM-1023
 • گونه حیوان: گربه، سگ
مشاهده قیمت روز، تصاویر بیشتر
ماشین اصلاح پروجمی مدل GM-6063 مناسب برای سگ و گربه
ماشین اصلاح پروجمی مدل GM-6063 مناسب برای سگ و گربه
 • گونه حیوان: گربه، سگ
ناموجود
ماشین اصلاح گوسفند آپ اسپریت مدل HK-SC01
ماشین اصلاح گوسفند آپ اسپریت مدل HK-SC01
 • گونه حیوان: گوسفند
ناموجود
ماشین
ماشین اصلاح موی حیوانات جینگ هائو مدل JH-668
 • گونه حیوان: گربه، سگ، اسب
مشاهده قیمت روز، تصاویر بیشتر
ماشین اصلاح حیوانات باس مدل ST001A
ماشین اصلاح حیوانات باس مدل ST001A
 • گونه حیوان: گربه، سگ، گوسفند، اسب
ناموجود
ماشین
ماشین اصلاح موی حیوانات کیمی مدل KM885
 • گونه حیوان: گربه، سگ، اسب
مشاهده قیمت روز، تصاویر بیشتر
ماشین
ماشین اصلاح حیوانات جیمی مدل gm-1023
 • گونه حیوان: گربه، سگ
مشاهده قیمت روز، تصاویر بیشتر
ماشین اصلاح مو حیوانات وال مدل km2
ماشین اصلاح مو حیوانات وال مدل km2
 • گونه حیوان: گربه، سگ
ناموجود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا